Informacje do przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S52

Opublikowano: 23.12.2017r.

Data wszczęcia postępowania: 2017-12-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
prowadzący postepowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: (48) (12) 417 21 83; 417 21 79; 61 637 07; 616 37 13
faks: (48) (12) 411 01 18
e-mail:
godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16
Kraków
31-060
E-mail:
Adresy internetowe: www.psgaz.pl
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej S52 długości ok. 12,5 km na odcinku: węzeł Modlnica (z rozbudową węzła) – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, tj. opracowanie dokumentacji projektowej;
2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym niezbędnych zmian wydanych wcześniej decyzji administracyjnych;
3) wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą;
4) opracowanie dokumentacji powykonawczej;
5) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej na odcinku jw.
Dla inwestycji objętej przedmiotem zamówienia należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty budowlane:
1) Budowę drogi ekspresowej o długości ok. 12,5 km;
2) Budowę trzech węzłów drogowych i rozbudowę jednego węzła drogowego;
3) Budowę dwóch tuneli drogowych;
4) Przebudowę istniejącej sieci dróg, ulic w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową;
5) Budowę dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego;
6) Budowę dróg (dojazdów) technologicznych;
7) Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp;
8) Budowę obiektów inżynierskich;
9) Przebudowę istniejących obiektów inżynierskich;
10) Budowę i przebudowę przepustów o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych, ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami;
11) Budowę murów oporowych;
12) Budowę ścian z gruntu zbrojonego;
13) Budowę i przebudowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych;
14) Regulacja i przełożenie odcinków istniejących cieków;
15) Przebudowę w niezbędnym zakresie infrastruktury kolejowej;
16) Budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową;
17) Budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego;
18) Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników;
19) Przebudowę drenażu melioracyjnego;
20) Budowę urządzeń ochrony środowiska;
21) Budowę i przebudowę infrastruktury w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
22) Budowę i przebudowę oświetlenia drogowego;
23) Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej;
24) Budowę kanalizacji teletechnicznej;
25) Budowę kanału technologicznego;
26) Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych;
27) Plan Działań Ratowniczych;
28) Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy oraz zapewnienie odpowiednich tras komunikacji miejskiej;
29) Zabezpieczenie budynków sąsiadujących z terenem budowy przed negatywnym wpływem prowadzonych robót budowlanych;
30) Ogrodzenie drogi S7 na całym odcinku;
31) Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją;
32) Wycinkę zieleni kolidującej z robotami budowlanymi;
33) Wykonanie nasadzeń zieleni;
34) Wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego;
35) Wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

Numer przetargu: O.KR.D-3.2410.4.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 50 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Minimalny termin realizacji wynosi 47 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu”.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1.000.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion 00/100)
Zmiana!
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60%
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni – 9%
Równość podłużna nawierzchni – 8%
Personel Wykonawcy – 9%
Termin realizacji Kontraktu – 9%
Zagospodarowanie gruntu rodzimego – 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
a) bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl oraz
b) na serwerze FTP (z przyczyn technicznych na serwerze FTP zastają zamieszczone załączniki do PFU z Tomu III SIWZ oraz Tom V SIWZ Materiały informacyjne.UWAGA!
Parametry serwera FTP:
adres dla serwera FTP: 193.46.186.29
Nazwa użytkownika: POK_o
Hasło: 1a6=gZEtoDo transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Aneta Trześniewska
Termin składania ofert: 2018-04-30 11:15:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 304
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ: Zmiana – 02.02.2018r.
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” po jego publikacji w DZUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art.11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.Zmiana terminu składania ofert: do 09.03.2018r. godz. 11:15Zmiana – 28.02.2018r.
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” po jego publikacji w DZUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art.11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.

Zmiana terminu składania ofert: do 27.03.2018r. godz. 11:15

Zmiana – 16.03.2018r.
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” po jego publikacji w DZUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art.11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.

Zmiana terminu składania ofert: do 10.04.2018r. godz. 11:15

Zmiana – 30.03.2018 r.
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” po jego publikacji w DZUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art.11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.

Zmiana terminu składania ofert: do 24.04.2018r. godz. 11:15

Zmiana – 12.04.2018r.
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” po jego publikacji w DZUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art.11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.

Zmiana terminu składania ofert: do 30.04.2018r. godz. 11:15

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W dniu 5.07.2018 r. jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 8 złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: STECOL CORPORATION 4-2101, No.2 Rongyuan Road, Huayuan Industrial Zone, Tianjin, People’s Republic of China Polbud-Pomorze sp. z o.o. Łącko 18, 88-170 Pakość z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1 289 942 165,64 zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych 64/100) Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną „SIWZ”) Tom I, pkt 19.1, którymi były: Cena – 60% (oferta najkorzystniejsza uzyskała 60 pkt), Kryteria pozacenowe – 40 % (oferta najkorzystniejsza uzyskała 35 pkt), w tym:  właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni – 9 pkt,  równość podłużna nawierzchni – 8 pkt,  personel Wykonawcy – 4 pkt, w tym: Dyrektor Kontraktu – Przedstawiciel Wykonawcy – 3 pkt; Kierownik Budowy – 1 pkt; Kierownik Robót Mostowych budowy tunelu – 0 pkt;  termin realizacji Kontraktu – 9 pkt;  zagospodarowanie gruntu rodzimego – 5 pkt. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punków, tj. 95, obliczoną zgodnie z wzorami określonymi w SIWZ, Tom I, pkt 19.2. W załączeniu informacje na temat nazw (firmy), siedziby i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. W dniu 21.09.2018 r. jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: Gülermak Ağir Sanayi Ínşaat ve Taahhüt A.Ş. Konya Devletyolu, 23. Km, no. 111, 06830 Gölbaşi – Ankara, Turcja Mosty – Łódź S.A. ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź Gülermak Spółka z o.o. ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1 427 968 500,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną „SIWZ”) Tom I, pkt 19.1, którymi były: Cena – 60% (oferta najkorzystniejsza uzyskała 60 pkt), Kryteria pozacenowe – 40 % (oferta najkorzystniejsza uzyskała 38 pkt), w tym: – właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni – 9 pkt, – równość podłużna nawierzchni – 8 pkt, – personel Wykonawcy – 7 pkt, w tym: Dyrektor Kontraktu – Przedstawiciel Wykonawcy – 3 pkt; Kierownik Budowy – 1 pkt; Kierownik Robót Mostowych budowy tunelu – 3 pkt; – termin realizacji Kontraktu – 9 pkt; – zagospodarowanie gruntu rodzimego – 5 pkt. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punków, tj. 98, obliczoną zgodnie z wzorami określonymi w SIWZ, Tom I, pkt 19.2. Ponadto zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający, w załączeniu, podaje in-formacje na temat nazw (firmy), siedziby i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
Gülermak Ağir Sanayi Ínşaat ve Taahhüt A.Ş.
Konya Devletyolu, 23. Km, no. 111, 06830 Gölbaşi – Ankara, Turcja
Mosty – Łódź S.A.
ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź
Gülermak Spółka z o.o.
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Cena: 1 427 968 500,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 13.11.2018
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: 1 289 942 165,64 zł
Oferta z najwyższa ceną: 1 815 972 000,00 zł
 drukuj

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowieniePubliczneSzczegoly.php?id=24359&lang=pl

23 grudnia 2017