Informacje do przetargu na zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”

Opublikowano: 12.05.2018r.

Data wszczęcia postępowania: 2018-05-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków,
telefon: (48) (12) 417-21-79; 417-21-83; 616-37-07; 616-37-13
fax: (48) (12) 411-01-18
e-mail:
godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00
Przedmiot zamówienia: Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
– pełnienie nadzoru nad projektowaniem, weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności, weryfikacja wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów,
– zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją robót aż do daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności,
– prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA,
– wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA,
– wypełnianie obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiązujących wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami beneficjenta Projektów dla POIiŚ,
– świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w Przeglądach gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego Kontraktu,
– wykonywanie zadań z uwzględnieniem wymogów i wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
– wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu,
– sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie Zadań dodatkowych, niezbędnych do wykonania Projektu wynikłymi w trakcie realizacji Kontraktu – udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
– stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem przez poszczególnych Wykonawców, dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych na styku sąsiadujących Kontraktów oraz ścisłą współpracę z Zespołami Konsultanta sprawującymi nadzór nad inwestycjami sąsiadującymi – w wyniku której Konsultant będzie miał obowiązek wypracować zasady i sposób właściwego wykonania dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych. W razie potrzeby Konsultanta wiodącego prowadzącego sprawę koordynacji na styku Projektów wyznaczy Zamawiający.
Numer przetargu: O.KR.D-3.2410.1.2018
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia Kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru.
2. Termin realizacji Usługi będzie wynosił 71 miesięcy od daty podpisania Umowy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
3. Zamawiający informuje, że termin realizacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych, pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)” stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji” Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia na roboty budowalne został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 50 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Minimalny termin realizacji wynosi 47 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Jakość – 22% = 22 pkt
Doświadczenie personelu Konsultanta – 18% = 18 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
-bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego,
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Beata Kowalska
Termin składania ofert: 2018-06-20 11:15:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 305
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: W dniu 14 grudnia 2018 roku postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie uprzejmie informuje, że postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na „Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.Uzasadnienie faktyczne i prawne:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
W niniejszym postępowaniu złożono siedem ofert zawierających ceny od 11 563 020,00 złotych do 27 429 923,67 złotych. W wyniku badania i oceny ofert sześciu wykonawców zostało wykluczonych z postępowania a złożone przez nich oferty uznano za odrzucone. W efekcie jako najkorzystniejsza została oceniona oferta zawierająca cenę 16.443.084,03 złotych.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości brutto 14.727.355,80 złotych. Kwota ta została zwiększona w dniu 12.09.2018r. do wysokości 15.371.925,00 złotych. Oferta oceniona jako najkorzystniejsza przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o ponad jeden milion złotych. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty założonej na sfinansowanie zamówienia, co czyni zasadnym unieważnienie postępowania.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W dniu 27.09.2018 r. jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 15.371.925,00 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych). Uzasadnienie faktyczne i prawne: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną „SIWZ”) Tom I, pkt 19.1., którymi były: Cena – 60% (oferta najkorzystniejsza uzyskała 57,55 pkt), Kryterium pozacenowe – Jakość (J) – 22 % (oferta najkorzystniejsza uzyskała 22 pkt), Kryterium pozacenowe – Doświadczenie personelu Konsultanta (D) – 18% (oferta najkorzystniejsza uzyskała 6 pkt) Zamawiający informuje, że zastosował procedurę określoną w art. 24 aa ustawy Pzp, tj. w pierwszej kolejności dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 85,55 pkt. obliczoną zgodnie z wzorami określonymi w SIWZ, Tom I, pkt 19.1 Ponadto, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację poniżej. Zamawiający w dniu 29.10.2018 roku unieważnił czynnośc wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z ogłoszonym wyrokiem KIO 2050/18 i KIO 2069/18 z dnia 26.10.2018 roku.

 drukuj

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/zpDrukuj.php?id=24681

12 maja 2018