Ponowna ocena oddziaływania na środowisko – odcinek od Zielonek do Batowic

Opublikowano: 24.04.2020 r.

Dnia 20 kwietnia 2020 r., Wojewoda Małopolski w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia, pn.: Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła), Część II – odcinek od km 7+013,34 do km 14+130,11, zawiadomił o:
– przystąpieniu na wniosek inwestora do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,
– zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; w tym możliwości składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.
Organem właściwym do uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.
Organem właściwym do wydania opinii jest Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.
Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej – adres do korespondencji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Infrastruktury, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, tel. 12 39 21 655, 12 39 21 446, fax. 12 3921917, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platformy e-PUAP lub na adres: , bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń urzędowych: w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, w Urzędzie Gminy Zielonki, w Urzędzie Miasta Krakowa, oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych wyżej wymienionych urzędów oraz w miejscu planowanego  przedsięwzięcia w sposób zwyczajowo przyjęty (np. na tablicach ogłoszeń).
Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/muw,a,1752977,obwieszczenie-wojewoda-malopolski-zawiadomia-o-zapewnieniu-mozliwosci-udzialu-spoleczenstwa-na-etapi.html

24 kwietnia 2020