Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (ZRID I) – możliwość udziału społeczeństwa

Wojewoda małopolski zawiadomił o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. procedury wszczętej na wniosek z 31 stycznia 2020 r., złożony przez pełnomocnika reprezentującego inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia, pn.: Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) Część I – odcinek od km 2+134,50 do km 7+013,34.

W związku z powyższym informuje się o:

– przystąpieniu na wniosek inwestora do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia,

– zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; w tym możliwości składania uwag i wniosków w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Organem właściwym do uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie, w Wydziale Infrastruktury.

Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej – adres do korespondencji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Infrastruktury, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, tel. 12 39 21 655, fax. 12 3921917, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – platformy e-PUAP lub na adres: , bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – w terminie od 16 listopada do 16 grudnia 2020 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń urzędowych: w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa, w Urzędzie Gminy Zielonki, w Urzędzie Gminy Wielka Wieś oraz w urzędowych publikatorach teleinformatycznych wyżej wymienionych urzędów oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w sposób zwyczajowo przyjęty (np. na tablicach ogłoszeń).

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

Więcej: https://bip.malopolska.pl/muw,a,1842421,obwieszczenie-wojewoda-malopolski-zawiadamia-o-zapewnieniu-mozliwosci-udzialu-spoleczenstwa-na-etapi.html

16 listopada 2020